Polityka prywatności

Prezentowana na stronie www.swiatdrozdzy.pl polityka zachowania poufności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą podać w trakcie korzystania z naszej witryny. Prosimy o zapoznanie się z zawartą poniżej treścią polityki zachowania poufności przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek danych. Świat Drożdży S.C. pragnie poinformować Państwa, że wszelkie dane otrzymywane za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywane za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą w zakresie przez tą osobę określonym.

Świat Drożdży S.C. zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem zabezpieczyć dane osobowe swoich klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy jednak pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności komunikat wysłany do lub z niniejszej witryny internetowej pocztą elektroniczną może być niedostatecznie zabezpieczony.

Świat Drożdży S.C. pragnie zapewnić klientów naszego sklepu, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy w zgodzie z obowiązującym prawem i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Świat Drożdży S.C. przetwarza powyższe dane w systemie informatycznym wyłącznie w zakresie zgodnym z warunkami akceptowanymi przez użytkowników serwisu. W związku z tym nasza firma deklaruje, że będzie informować o zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług.

Świat Drożdży S.C. informuje, że witryna internetowa www.swiatdrozdzy.pl może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

Użytkownicy serwisu internetowego www.swiatdrozdzy.pl mają możliwość zadawania pytań, zgłaszania opinii lub sugestii oraz skontaktowania się z pracownikami Świat Drożdży S.C. drogą mailową lub telefoniczną. Firma Świat Drożdży S.C. przechowuje korespondencję elektroniczną z użytkownikami serwisu w celu jak najlepszej i najszybszej odpowiedzi na pytania naszych klientów.

W trakcie poruszania się Państwa po witrynie mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa) z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www. Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio czy Państwa adres IP oraz wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer.

Niniejsza witryna może również pobierać anonimowe informacje z Państwa komputera za pośrednictwem plików cookie oraz znaczników internetowych ("Internet tags") lub sygnalizatorów www.

Postanowienia ogólne Polityki Prywatności:

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Świat Drożdży S.C. 35-011 Rzeszów , Al. Gen. Leopolda Okulickiego 20 ; NIP 813-36-74-546 , adres poczty elektronicznej: biuro@swiatdrozdzy.pl - zwany dalej "Administratorem".
  2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami nie dłużej jednak niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  4. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
   1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą(Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
   2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.
  5. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi.
  6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). Dodatkowo dla klientów instytucjonalnych administrator przetwarza takie dane jak: NIP oraz nazwę firmy/instytucji.
  7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.
  8. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.
  9. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.
  10. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania w związku z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.